Project biodiversiteit

Ynnatura is een bijzonder project gestart om de biodiversiteit en duurzaamheid op en rondom bedrijfsterreinen en op industrieterreinen te verbeteren: ‘Samen investeren in biodiversiteit’. Het project wordt als pilot uitgevoerd op het industrieterrein Skûlenboarch / Westkern bij Kootstertille en het te ontwikkelen format zal daarna toepasbaar zijn voor alle bedrijven(terreinen) in Fryslân.

Meer biodiversiteit op een bedrijventerrein is positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna bevordert de leefomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En… het is een prachtig visitekaartje voor klanten.

Samen investeren in biodiversiteit

Bedrijven gaan in dit pilotproject, bijgestaan door een projectleider van Ynnatura en een ecoloog, volledig ontzorgd met de uitvoering van een voor hun specifiek opgesteld biodiversiteitsplan aan de slag. De resultaten worden gemonitord en in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein worden diverse onderzoeken gedaan mbt biodiversiteit en de leefomgeving.

Er worden metingen gedaan ten aanzien van de luchtkwaliteit en geluidsniveaus. Werknemers worden gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen, beleving van hun biodiverse werkomgeving, etc. Er worden tellingen van insecten, bloemen en planten gedaan om de biodiversiteit zorgvuldig in kaart te brengen.

Tegelijk wordt in overleg met de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en plaatselijk belang Kootstertille ook een schets voor het complete industrieterrein (dus inclusief de openbare ruimtes) ontwikkeld zodat er wat betreft de verbetering van de biodiversiteit een totaalplan ontstaat.

Om de opgedane kennis verder te verspreiden, maken ook netwerkbijeenkomsten deel uit van dit unieke project dat loopt tot eind 2022. Het uiteindelijke doel is te komen tot een blauwdruk die daarna ook toepasbaar is voor andere bedrijven(terreinen) in Fryslân, ongeacht de grootte.

Participanten:

Een groot aantal bedrijven van het genoemde industrieterrein doen inmiddels mee aan dit unieke project:

  • Stertil BV
  • Weboma BV
  • Asfalt Productie Kootstertille BV
  • Van Assen Sloopwerken & Recycling
  • VBI Schuilenburg BV
  • Brouwer & brouwer
  • Nederlandse Gasunie NV
  • Combex BV

Verder is medewerking toegezegd door de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, is een ‘letter of support’ ondertekend door Hogeschool Van Hall Larenstein, Plaatselijk Belang Kootstertille, Hengelsportvereniging ‘De Rietvoorn’ en door ‘Natuerlik Ferskaet’ (een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie).

De deelnemende bedrijven dragen zelf bij aan het ontwikkelen van een biodiversiteitschets voor het eigen bedrijfsterrein, de uitvoering daarvan en de monitoring. Financiële steun is toegezegd door FB Oranjewoud en It Fryske Gea. Ook is deelfinanciering toegekend door de provincie Fryslân en er is een subsidieaanvraag voor LEADER Noordoost Fryslân 2020 in behandeling.

Voor meer informatie:

Theun Wiersma (projectleider) tel. 06-21536356   email: t.wiersma@ynnatura.nl

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte